Mobilář.cz » Zdroje » Martinus.cz E-knihy

Martinus.cz E-knihy

Základní informace o zdroji

Podtitulek: Největší internetové knihkupectví s e-knihami.
Ikona: Martinus.cz E-knihy
Domovská stránka: http://www.martinus.cz/eknihy/
RSS export


Granadské elity v 15. století (Josef Ženka)

Naše cena: 110.00 CZK (ušetříte 39%) • Granadský emirát po celou svou existenci sváděl boj o přežití s okolními křesťanskými královstvími a muslimskými říšemi. V 15. století v něm převzalo moc na úkor panovníků několik velkých rodin a jejich členové vedli…

Metuzalém (František Koukolík)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 36%) • Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce…

Příprava rohovky pro transplantaci (Kateřina Jirsová)

Naše cena: 160.00 CZK • V monografii autorka seznamuje čtenáře se základními údaji o vlastnostech a funkci rohovky, uvádí historické milníky přípravy rohovky pro transplantaci, zabývá se legislativou tkáňového bankovnictví i českými specifiky.

Introducao ao Portugues Juridico (Ramoc Coelho de Sousa, José Joaquim)

Naše cena: 80.00 CZK (ušetříte 41%) • Publikace seznamuje čtenáře s problematikou právnické portugalštiny a jejími specifiky. Vzhledem k tomu, že se výuka portugalštiny nejčastěji věnuje portugalštině standardní, případně hovorové, a jen okrajově se…

O komparativní politologii a současné české politice (Michal Kubát, Tomáš Lebeda a kolektív)

Naše cena: 110.00 CZK (ušetříte 39%) • Český politolog a univerzitní profesor Miroslav Novák oslavil v roce 2013 své šedesátiny, a právě proto se v této knize sešli představitelé mladší a střední generace českých politologů, aby mu vyjádřili svou úctu.

Laudabile Carmen – část I (Eva Kuťáková)

Naše cena: 100.00 CZK (ušetříte 35%) • Tato monografie je koncipována jako pomůcka pro vysokoškolské studenty, učitele a další zájemce, kteří hledají poučení o římské metrice. V první části seznamuje čtenáře s hlavními prozodickými zásadami, v části druhé…

Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace (Marek Waic)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 36%) • Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého...

Zatížení hráče v utkání (Vladimír Süss, Martin Tůma a kolektív)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 36%) • Tato kolektivní monografie volně navazuje na publikaci "Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách". Tentokrát se autoři zaměřují na zatížení hráčů v průběhu utkání. Význam kondičních indikátorů je zde objasňován…

Uměleckohistorické texty z pozůstalosti Františka Kovárny (František Kovárna)

Naše cena: 130.00 CZK (ušetříte 28%) • Profesor estetiky František Kovárna (1905–1952) proslul především jako výtvarný teoretik a kritik, zabýval se však také literaturou – je autorem několika divadelních her, próz a sbírky básní –, překládal z italštiny…

Dolnosrbská mluvnice (Pětr Janaš)

Naše cena: 180.00 CZK (ušetříte 37%) • Příručka hláskosloví a tvarosloví je určena posluchačům slavistických oborů filosofických fakult, jakož i dalším zájemcům o hlubší poznání lužické srbštiny v její severní variantě, jíž se hovoří ve spolkové zemi...

Soudobé dějiny v pohybu (Jiří Pešek, Oliver Rathkolb)

Naše cena: 110.00 CZK (ušetříte 73%) • Rakouský výzkum dějin 20. století (Zeitgeschichte in Bewegung. Die österreichische Erforschung des 20. Jahrhunderts) popisuje vývoj a situaci rakouské historiografie soudobých dějin a klade si za cíl nabídnut širšímu…

Čeština bez příkras (Jiří Hronek)

Naše cena: 120.00 CZK (ušetříte 29%) • Přístupným způsobem se zde popisuje obecná čeština, tj. vlastní mateřština skoro každého Čecha z Čech, užívaná v běžném hovoru od Chodska až po Náchodsko. Jde o češtinu s tvary jako dobrej, dobrýho, vokno, bysme.

Tvorba jako způsob poznávání (Vladimír Chrz, Jan Slavík, Stanislav Štech)

Naše cena: 230.00 CZK (ušetříte 39%) • Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, patřila k velkým tématům modernistické psychologie i pedagogiky a zájem o ni setrvává i v dnešním školském diskurzu. V něm se…

Alternativní medicína v České republice (Eva Křížová)

Naše cena: 130.00 CZK (ušetříte 28%) • Monografie Alternativní medicína v České republice popisuje sociologické souvislosti fenoménu alternativní medicíny a blíže se věnuje homeopatii, čínské medicíně a léčitelství v českém prostředí. Studie si klade…

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Naše cena: 290.00 CZK (ušetříte 38%) • Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou…

Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu (Jan Šír)

Naše cena: 130.00 CZK (ušetříte 38%) • S odstupem dvou desetiletí od rozpadu Sovětského svazu přichází na knižní trh původní česká monografie přibližující významnou, leč doposud málo probádanou kapitolu dějin mezinárodních vztahů. Práce z pera experta na…

„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Naše cena: 250.00 CZK (ušetříte 36%) • Nacionální "obranné" spolky sehrály v německé společnosti českých zemí 19. a 20. století významnou roli. Jako podstatná komponenta německého nacionálního hnutí podněcovaly ve veřejném prostoru ideovou a politickou…

Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí (Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek)

Naše cena: 220.00 CZK (ušetříte 51%) • Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo…

Cizinec v tvých branách (Petr Štica)

Naše cena: 90.00 CZK (ušetříte 38%) • Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje…

O komentáři, o komentátorech (Barbora Osvaldová)

Naše cena: 80.00 CZK (ušetříte 36%) • Tato kolektivní monografie vznikla jako další v řadě podobných textů, vydávaných nakladatelstvím Karolinum (Osvaldová, B.– Kopáč, R. O fejetonu, s fejetonem. Praha: Karolinum 2007; Osvaldová B. – Kopáč, R. Pokusy a...

Komunální politika ve Velké Praze (Michal Švec)

Naše cena: 90.00 CZK (ušetříte 38%) • Monografie Michala Švece zkoumá vybrané aspekty fungování komunálního politického systému v Praze v meziválečném období. Po institucionálním vymezení organizace Velké Prahy a volebního systému pro obecní volby jsou…

90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost (Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová)

Naše cena: 140.00 CZK (ušetříte 39%) • Publikace 90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost vychází u příležitosti 90. výročí vzniku polonistiky v Praze, jež připadá na rok 2013. Nastiňuje vývoj polonistiky od roku 1923, tedy od jejích…

Náboženství v české společnosti na prahu 3. tísiciletí (Dana Hamplová)

Naše cena: 110.00 CZK (ušetříte 39%) • Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické…

Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991–2004 (Libor Lukášek)

Naše cena: 140.00 CZK (ušetříte 36%) • Autor si klade za cíl na základě primárních pramenů a dalších zdrojů popsat a zhodnotit vývoj Visegrádské skupiny na pozadí vnitropolitického vývoje členských zemí. Práce sumarizuje aktivity V4 především z hlediska…

Thinking About Ordinary Things (Jan Sokol)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 36%) • Jak vyučovat filosofii mladé disidenty, kterým komunistický režim odepřel možnost získat vyšší vzdělání? Autor této knihy, někdejší disident, programátor a příležitostný politik, se pokouší uplatnit své zkušenosti…

Pod kuratelou Německé říše (Barbora Štolleová)

Naše cena: 240.00 CZK (ušetříte 30%) • Autorka se ve svém díle zaměřuje na hospodářský vývoj českých zemí v období protektorátu Čechy a Morava a na základě širokého výzkumu archiválií i tištěných pramenů domácí i zahraniční provenience zevrubně pojednává.…

Biomedicínská statistika IV (Karel Zvára)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 36%) • Učebnice základů statistiky v prostředí R je určena studentům Přírodovědecké fakulty UK a nejen jim. Vychází z dlouholetých přednášek pro biology, studenty učitelství, v posledních letech pro geografy, demografy……

El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores (Josef Opatrný)

Naše cena: 240.00 CZK (ušetříte 30%) • Tři desítky autorů z Argentiny, Francie, Kolumbie, Kuby, Maďarska, Mexika, Španělska a České republiky představují významné historiky, kteří se zabývali dějinami Karibské oblasti, jejich pracovní metody a hlavní…

Odvaha být církví (Vojtěch Novotný)

Naše cena: 270.00 CZK (ušetříte 37%) • Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zvěřiny v letech 1913–1967, předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálů, a…

Civilní náboženství (Jan Jüptner)

Naše cena: 160.00 CZK (ušetříte 38%) • Vysvětlujeme-li své politické názory, nakonec se vždy dobereme ke slovu nebo představě, za nimiž nezbývá než mlčet. Tyto „poslední věci“ zakládají náš veřejný prostor a kniha Jana Jüptnera v nich spatřuje civilní...